Regler

Regler

Nyttjande av bilarna

 • Bilarna är utrustade med instruktionsbok och föreningens bilpärm. Titta noga igenom dessa handlingar innan du använder bilen första gången.
 • Bilarna ska köras på ett vårdat sätt för att spara på både bil och bränsle.
 • Se till att bilen har minst en kvarts tank när du återlämnar den.
 • Tankning ska ske på OKQ8. Använd bensinkortet som finns i bilens bilpärm.
 • Bilarna är rökfria.
 • Djur får inte transporteras i föreningens bilar med undantag av de två-tre bilar som är djurbilar.
  Djur placeras i bilens lastutrymme bakom lastgaller. Efter körning med djur i bilen måste bilen städas extra noggrant.
 • Bilarna får användas för övningskörning utan att avtal tecknats med föreningen. Medlemmen har allt ansvar gentemot föreningen om skada skulle uppkomma, oavsett vem som kör.
 • Transport av personer eller gods mot betalning är inte tillåtet, annat än till självkostnadspris.
 • Utomnordiska resor med bilarna får endast ske efter godkännande av en ledamot i styrelsen. Vid utomnordiska resor på sju dagar eller längre ska ett förskott på timkostnaden för hela den bokade perioden betalas in till föreningen.
 • Medlem och nyttjare i samma hushåll kan köra bilen växelvis, oavsett vem som har bokat.
  Annan person kan också köra bilen om den som har bokat bilen är med.
 • Medlemmen har allt ansvar gentemot bilpoolen om en skada skulle uppkomma, oavsett vem som kör.

Bokning och avbokning

 • Minsta debiteringstid för en bokning är 2 timmar.
 • En bokning får vara max 3 veckor lång.
 • En medlem får ha max 5 innestående bokningar som infaller på lördagar, söndagar och helgdagar, sammanräknade med bokningar som infaller under perioden 15 juni till 15 augusti, 24 december till 7 januari, och från Skärtorsdag till Annandag påsk.
 • En medlem får ha obegränsat antal bokningar som infaller på dagar som inte infattas av ovan.
 • Avbokning och ombokning måste ske minst 24 timmar före bokningens början. I annat fall debiteras medlemmen timtaxorna på den bokade tiden, fram till tiden för 24 timmar efter avbokning.

Avslutad körning och städning

 • Det är viktigt att alla lampor är avstängda vid avslutad körning, annars riskerar batteriet att laddas ur. Medlem som orsakar urladdat batteri debiteras 700 kr.
 • Efter körning ska du plocka med dig eventuellt skräp och vid behov skaka golvmattorna.
 • Om bilen är smutsig ska den spolas av på tvättplatsen i respektive garage eller tvättas i en tvättanläggning hos OKQ8.
 • Vid automattvätt hos OKQ8 – använd bilens bensinkort. Tvätta bilen med högtryck. Glöm inte att få häftet ”Tvätta 5 gånger, få den 6 tvätten gratis” stämplat. Saknas häfte – hämta ett nytt från kassan.
 • Demontera bilantennen före biltvätt.

Arbetsplikt

 • Varje medlem förväntas arbeta ideellt för föreningen motsvarande minst 5 tim per år. I antalet timmar inräknas inte normalt underhåll som krävs i samband med bilutnyttjande.
 • Arbetsplikten gäller inte företagsmedlemmar.
 • Arbetsplikten gäller inte nyttjare.

Nycklar

 • Borttappad eller stulen bilnyckel ska polisanmälas omedelbart. Förlusten skall sedan snarast anmälas till bilansvarig tillsammans med en kopia av polisanmälan och en detaljerad beskrivning av händelseförloppet samt en redogörelse om det finns andra föremål som kan koppla nyckeln till bilpoolen. Bilansvarig meddelar ekonomigruppen.
 • Borttappad eller stulen nyckel till nyckelboxarna ska anmälas till Invalsgruppen.
 • En borttappad eller stulen bilnyckel ersätts med kostnaden för en ny nyckel plus administrationsavgift. Det totala beloppet är 2 200 kr (2014).
 • En borttappad eller stulen nyckel till nyckelboxarna ersätts med kostnaden för en ny nyckel plus administrationsavgift. Det totala beloppet är 400 kr (2007).

Skador (se även ”Rutiner vid skada”)

 • Vid olycka, eller om någon av bilarna inte går att köra, skall medlem omedelbart fylla i skadeanmälan (blankett i bilen), vilken skickas till försäkringsansvarig (original) och bilansvarig (kopia).
 • Är bilen så allvarligt skadad att den inte kan köras vidare, måste nästa bokare informeras. Vem som bokat bilen hittar du i bilbokningssystemet. Notera telnr till denne innan du hämtar bokad bil.
 • Övriga fel på bilen meddelas bilansvarig samt noteras i bilens körjournal.
 • Smitskada kräver att bilen besiktigas på skadecenter (besiktningsstation). Medlem som upptäcker smitskada är ansvarig för att skadan rapporteras till bilansvarig.

Självrisk

 • Vid skada där medlem är vållande erläggs en maximal självrisk om 4500 kronor. Understiger reparationskostnaden 4500 kronor återbetalas mellanskillnaden till medlemmen när ärendet är avgjort.
 • Medlem kan mot en avgift av 40 kr/dag reducera den maximala självrisken till 600 kronor. Självriskreducering väljs vid bokning genom att bocka i en särskild ruta.
 • Skador som medlem vållar genom vårdslöshet eller onykterhet ersätts av medlem till sitt fulla värde.
 • Medlem som underlåter att anmäla eller besiktiga en upptäckt skada kan tvingas att betala hela självrisken om styrelsen så finner lämpligt.

Parkeringsböter, fortkörning och dyl.

 • Medlemmen betalar själv eventuella parkeringsböter, fortkörningsböter eller avgifter för andra trafikförseelser som hen har orsakat.
  En administrationsavgift på 200 kr tas ut vid förseelser som vållar merarbete för föreningen vid ej betalda böter.

Betalning

 • Betalningar för körningar görs i efterskott mot faktura.
 • Om bilterminal saknas skall körningen bokföras i körlogg som finns i bilpärmen. Samtliga rutor skall besvaras.
 • Medlemsavgiften faktureras årsvis under januari månad.
 • Medlem som är försenad med medlemsavgiften på tre månader eller längre kommer att få sin bokningsrätt spärrad efter en påminnelse och alla redan gjorda bokningar strykes.
 • Den medlem som har en skuld till föreningen på över 2000 kr vid ett redovisningstillfälle kommer att få sin bokningsrätt spärrad och alla redan gjorda bokningar strykes efter en påminnelse.
 • Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift om 50 kronor samt en dröjsmålsränta på hela beloppet från och med förfallodagen. Dröjsmålsränta är riksbankens referensränta plus åtta procentenheter.

Ersättning för utlägg

 • För att få ersättning för gjorda utlägg ska originalkvitton sändas till Stockholms bilpools adress inom en månad efter inköpet.
 • Namn, bankkontonummer för återbetalningen och vad utlägget avser ska framgå av originalkvittot. Föreningen avsäger sig allt ansvar för utebliven återbetalning som orsakas av oidentifierbara kvitto.

Information och uppdatering

 • Bilpoolens dokumentsamling uppdateras löpande. Informationen i dokumentarkivet på medlemswebben innehåller den senaste versionen av aktuellt dokument. Det är varje medlems eget ansvar att se till att ha tillgång till den senaste versionen. Utskick av reviderade dokument görs inte.

Övrigt

Se även våra stadgar, inträdesrutin, utträdesrutin och rutin vid skada.