Regler

Regler

Nyttjande av bilarna

 • Medlem och nyttjare i samma hushåll kan köra bilen växelvis, oavsett vem som har bokat.
  Annan person kan också köra bilen, men den som har bokat bilen måste vara med i bilen.
 • Medlemmen har allt ansvar gentemot bilpoolen om en skada skulle uppkomma, oavsett vem som kör.
 • Bilarna är utrustade med instruktionsbok och föreningens bilpärm. Titta noga igenom dessa handlingar innan du använder bilen första gången.
 • Bilarna ska köras på ett vårdat sätt för att spara på både bil och bränsle.
 • Se till att bilen har minst en kvarts tank när du återlämnar den.
 • Tankning ska ske på OKQ8. Använd bensinkortet som finns i bilens bilpärm.
 • Bilarna är rökfria.
 • Djur får transporteras i de två-tre bilar som är så kallade djurbilar. Djur som transporteras i särskild transportbur kan placeras i baksätet; djur som inte färdas i transportbur måste placeras i bilens bagageutrymme bakom lastgaller. Efter körning med djur i bilen måste bilen städas extra noggrant.
 • Bilarna får användas för övningskörning utan att avtal tecknats med föreningen. Medlemmen har allt ansvar gentemot föreningen om skada skulle uppkomma, oavsett vem som kör.
 • Transport av personer eller gods mot betalning är inte tillåtet, annat än till självkostnadspris.
 • Utomnordiska resor med bilarna får endast ske efter godkännande av en ledamot i styrelsen. Vid utomnordiska resor på sju dagar eller längre ska ett förskott på timkostnaden för hela den bokade perioden betalas in till föreningen.

Bokning och avbokning

 • Minsta debiteringstid för en bokning är 2 timmar.
 • En bokning får vara max 20 dagar lång.
 • Om du har två bokningar som sammanlagt är mer än 20 dagar måste du lämna minst en helg (lördag-söndag) obokad mellan dina två bokningar.
 • Du får ha sammanlagt max 27 dagar bokade under perioden 16 juni–15 augusti.
 • Du får ha max 5 aktiva bokningar som berör lördagar, söndagar och helgdagar (röda dagar) samt perioden 16 juni–15 augusti.
 • Det finns ingen begränsning för antal bokningar som ligger utanför ovanstående nämnda dagar/datum.
 • Avbokning och ombokning måste ske minst 24 timmar före bokningens början. I annat fall debiteras timtaxorna på den bokade tiden, fram till tiden för 24 timmar efter avbokning.

Avslutad körning och städning

 • Det är viktigt att alla lampor är avstängda vid avslutad körning, annars riskerar batteriet att laddas ur. Medlem som orsakar urladdat batteri debiteras 700 kr.
 • Efter körning ska du plocka med dig eventuellt skräp samt skaka av golvmattorna och torka av smutsiga ytor invändigt.
 • Om bilen är smutsig utvändigt ska den spolas av på tvättplatsen i respektive garage eller tvättas i en tvättanläggning hos OKQ8.
 • Vid automattvätt hos OKQ8 – använd bilens bensinkort. Glöm inte att få häftet ”Tvätta 5 gånger, få den 6 tvätten gratis” stämplat. Saknas häfte – hämta ett nytt från bilmackens kassa.
 • Demontera bilantennen före biltvätt.

Ideell arbetsinsats

 • Stockholms bilpool bygger på att vi tillsammans, med ideella insatser, äger ett antal bilar och ser till att dessa är i gott skick. Även föreningens administration sköts till största delen med ideella insatser.
 • Varje medlem förväntas ha en ideell arbetsuppgift i föreningen, och du kommer att få information från bilsamordnaren/styrelsen om hur du bidrar i detta.
 • Företagsmedlemmar behöver inte ha en ideell arbetsuppgift.
 • Hushåll med både en medlem och en eller flera nyttjare får dela på arbetsuppgiften.

Nycklar

 • Borttappad eller stulen bilnyckel ska polisanmälas omedelbart. Förlusten ska sedan snarast anmälas till bilsamordnaren tillsammans med en kopia av polisanmälan och en detaljerad beskrivning av händelseförloppet samt en redogörelse för om det finns andra föremål som kan koppla nyckeln till bilpoolen. Bilsamordnaren meddelar styrelsen.
 • Borttappad eller stulen nyckel till nyckelboxarna ska anmälas till bilsamordnaren, som rapporterar vidare till styrelsen.
 • En borttappad eller stulen bilnyckel ersätts med kostnaden för en ny nyckel plus administrationsavgift.
 • En borttappad eller stulen nyckel till nyckelboxarna ersätts med kostnaden för en ny nyckel plus administrationsavgift.

Skador (se även ”Rutiner vid skada”)

 • Vid olycka, eller om någon av bilarna inte går att köra, ska medlem omedelbart fylla i skadeanmälan (blankett finns i bilen), vilken skickas till försäkringsansvarig (original) och bilsamordnaren (kopia).
 • Är bilen så allvarligt skadad att den inte kan köras vidare, måste nästa bokare informeras. Vem som bokat bilen hittar du i bilbokningssystemet.
 • Övriga fel på bilen meddelas bilsamordnaren samt noteras i bilens körjournal.
 • Smitskada kräver att bilen besiktigas på skadecenter (besiktningsstation). Medlem som upptäcker smitskada är ansvarig för att skadan rapporteras till bilsamordnaren.

Självrisk

 • Vid skada där medlem är vållande ska medlem betala den självrisk som bilpoolen får betala till försäkringsbolaget.
 • Medlem kan mot en avgift av 40 kr/dag reducera självrisken till 600 kronor. Det går inte att välja bort självriskreducering.
 • Skador som medlem vållar genom vårdslöshet eller onykterhet ersätts av medlem till sitt fulla värde.
 • Medlem som underlåter att anmäla eller besiktiga en upptäckt skada kan tvingas att betala hela självrisken om styrelsen så finner lämpligt.

Parkeringsböter, fortkörning och dyl.

 • Medlemmen betalar själv eventuella parkeringsböter, fortkörningsböter eller avgifter för andra trafikförseelser som hen har orsakat.
  En administrationsavgift på 200 kr tas ut vid förseelser som vållar merarbete för föreningen vid ej betalda böter.

Betalning

 • Betalning för körning görs i efterskott mot faktura.
 • Körningen ska alltid bokföras i körjournalen som finns i bilpärmen. Samtliga rutor ska fyllas i.
 • Medlemsavgiften faktureras årsvis under januari eller februari månad.
 • Medlem som är försenad med medlemsavgiften tre månader eller längre kommer att få sin bokningsrätt spärrad efter en påminnelse. Alla redan gjorda bokningar stryks.
 • Den medlem som har en skuld till föreningen på över 2000 kr vid ett redovisningstillfälle kommer att få sin bokningsrätt spärrad, och alla redan gjorda bokningar strykes efter en påminnelse.
 • Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift om 60 kr per utskickad påminnelse.

Ersättning för utlägg

 • För att få ersättning för gjorda utlägg ska originalkvitton sändas till Stockholms bilpools adress inom en månad efter inköpet.
 • Namn, bankkontonummer för återbetalningen och vad utlägget avser ska framgå. Föreningen avsäger sig allt ansvar för utebliven återbetalning som orsakas av oidentifierbara kvitto.

Information och uppdatering

 • Bilpoolens dokumentsamling uppdateras löpande. Informationen i dokumentarkivet på medlemswebben innehåller den senaste versionen av aktuellt dokument. Det är varje medlems eget ansvar att se till att ha tillgång till den senaste versionen. Utskick av reviderade dokument görs inte.

Övrigt

Se även våra stadgar, inträdesrutin, utträdesrutin och rutin vid skada.